Lekkere koekjes! Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. We informeren u graag over hoe wij volgens de AVG wetgeving met deze gegevens omgaan. Lees verder 

Akkoord
snel goedkoop een professionele website laten maken
Wil jij ook een goedkope professionele website laten maken?
Wat gaat er veranderen met de nieuwe AVG wet

Privacy Statement

Privacy en cookie statement | defero

Defero is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement. Defero handelt ook onder de handelsnaam Web Made Easy.
Bekijk de volledige privacy statement hieronder of download hem door op de knop de klikken.

Downloaden

Contactgegevens

Defero Middelerf 14-C, 3851 SP Ermelo
Telefoon: +31 85 2080 305
Email: privacy@defero.nl
Web: www.defero.nl   www.web-made-easy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Defero verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (zakelijk)
 • Telefoonnummers (zakelijk)
 • E-mailadres (zakelijk)
 • Functie
 • IBAN bankrekeningnummer (zakelijk)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@defero.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Defero verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of toestemming voor de volgende doelen:

 • Verzenden van facturen en het afh andelen van uw betalingen,
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Defero neemt niet op basis van geautomati seerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Defero) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Defero bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Klanten administratie 7 jaar Overeenkomst
Financiële administratie 7 jaar Wettelijke termijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Defero kan uw persoonsgegevens met verschillende derden delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wett elijke verplichting. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Defero blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Defero gebruikt alleen technische en functi onele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website opti maliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informati e die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Defero en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@defero.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identi teitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Defero wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Defero neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@defero.nl

Copyright 2019 ©

Privacy - Cookies - Voorwaarden